WhatsApp

Rezervasyon Yap

Üye Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, …………………./ internet sitesi kapsamında, veri sorumlusu Nefes Dağyenice SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirket”) nezdinde üyelik oluşturma ve üyelik kullanımı sürecindeki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin esasların belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1-) İşlenen Veri Kategorileri

İnternet sitemizdeki ilgili kısma e-posta adresini yazarak üye olan ve internet sitesinde yer alan platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcıların üyelik hizmeti verilmesi ve alışveriş esnasında kişisel verisi işlenmektedir. Platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcıların ayrıca bir üyelik işlemi yapılmamakta olup farklı bir üyelik ilişkisi kurmayan kişilerin yalnızca e-posta adresleri temin edilmekte ve kişisel veri olarak işlenmektedir. E-posta adresi dışındaki veri işleme faaliyetleri tüm site ziyaretçilerine uygulanan Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen usullerde gerçekleştirilmektedir.

2-) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, alışveriş süreçlerinin mevzuata uygun tamamlanmasını sağlamak ayrıca alışveriş geçmişinize yönelik benzer alanlarda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerin takibi, analizi, müşteri memnuniyetinin sağlanması için işlenmektedir. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmaktadır.

3-) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz kullanılmış olan hizmet sağlayıcıları sebebiyle sadece yurtdışına aktarılmakta, bu aktarımda da gerekli güvenlik önlemleri ve yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılmaktadır. Yurtiçi aktarım süreçleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir.

Kişisel verileriniz; şirketlerine; yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına; belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere; vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4-) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesinde yer alan abone ol butonu vasıtası, platformda üye olarak yer alan kullanıcıların ise üyelik işlemleri sırasında internet üzerinden toplanılmaktadır. Bunun yanı sıra düzenlenen faaliyetlerde doldurulan bilgi iletişim formu metinleri vasıtasıyla da kişisel veri toplanabilmektedir.

5-) Kişisel Verileri Saklama Süresi, Saklama Yeri ve Alınan Önlemler

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

Kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6-) Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak şirkete başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesi ile Tüzük’ün 17. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitesinde yer İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak “………………….Türkiye” adresine iadeli taahhütlü mektup, noter kanalı veya şahsen ibraz ederek başvurabilirsiniz. Şirket olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.